Suivez moi

Vitello tonnato, petites câpres frites © GP